Система на управление

„Застрахователно дружество ЕИГ Ре“ ЕАД е акционерно дружество с двустепенна система на управление.  Тя е изградена в съответствие с естеството, обема и сложността на дейността, която се извършва от дружеството.

Системата на управление на „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД обхваща:

  • Благонадеждност и професионално управление и упражняване на контрол над дейността на дружеството чрез членове на Управителния и Надзорния орган, тяхната квалификация, професионален опит и надеждност.

  • Организация и изпълнение на задълженията на ключовите функции – организирани са 4 ключови функции: управление на риска, вътрешен одит, съответствие и актюерска функция.

  • Система от вътрешни актове – политики, правила и процедури, одобрени от компетентния орган, подлежащи на периодичен преглед и оценка и съобразени с дейността и вътрешната организация на процесите в „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД.