Финансови отчети

  • Финансови отчети
 
 
Вид приход/ разход свързани с подписваческата дейност 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Брутни начислени (записани) премии 11 691
23 462
22 904
Отстъпени премии на презастрахователи -6 754
-12 279
-13 730
Друг технически приход, нетен от презастрахованe -55
34
0
Брутна сума, възникнали претенции -49 952
-7 172
-9 266
Дял на презастрахователите във възникналите претенции 44863
2 324
4 202
Аквизиционни разходи -2 180
-4 687
-6 939
Административни разходи -1 133
-1 104
-1 314
Презастрахователни комисиони и участие в печалбата 928
2 668
3 651