Law for amendment and supplement to the Insurance Code

07.12.2018

На 07.12.2018 г. в „Държавен вестник“, бр. 101, е обнародван Законът за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, приет от 44-то Народно събрание на 22 ноември 2018 г.

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=132331