BCRA confirms rating BB+ for IC EIG Re Read more

19.12.2018

На проведено на 18.12.2018г. заседание на Рейтинговия комитет на „БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ (БАКР) бяха обсъдени резултатите от извършения преглед на поставените „под наблюдение“ рейтинги на застрахователните дружества, във връзка с влезлите в сила на 21.06.2018г. промени в използваната от БАКР „Методология за рейтинг на способността за изплащане на искове на застрахователно дружество“.

БАКР запазва присъдения на „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД
дългосрочен рейтинг на способност на изплащане на искове: ВВ+ ;
дългосрочен рейтинг по национална скала: А- (BG) ;
и потвърждава „стабилна“ перспективата по тях.

https://www.bcra-bg.com/bg/ratings/eig-re-rating