УВЕДОМЛЕНИЕ
до потребителите на застрахователни услуги
на застрахователните компании
„Евроинс - Здравно Осигуряване“ ЕАД и „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД

Уважаеми клиенти,

На 27.06.2017г. успешно приключи процедурата по вливането на „Евроинс - Здравно Осигуряване“ ЕАД в „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД. Двете дружества са част от „Евроинс Иншурънс Груп" АД. Вливането на „Евроинс-Здравно Осигуряване“ ЕАД в „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД цели оптимизиране на застрахователния бизнес на „Евроинс Иншурънс Груп" в България, в посока повишаване на капитала и платежоспособността на холдинга. В резултат на вливането капиталът на „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД се увеличи с 5 млн. лв. до 16.3 млн. лв., с което дружеството значително надхвърля капиталовото изискване за платежоспособност и минималното капиталово изискване - двата ключови показателя за стабилност в застрахователния сектор.

С настоящото съобщение Ви информираме, че в резултат на извършеното вливане имуществото, както и всички права и задължения на „Евроинс-Здравно осигуряване” ЕАД, включително тези по сключените застрахователни договори, преминаха върху „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД, в качеството на негов универсален правоприемник.

Настоящите клиенти на „Евроинс - Здравно Осигуряване“ ЕАД и „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД запазват правата си по сключените застрахователни полици и могат да разчитат на коректното обслужване, което са получавали и досега.

Уважаеми клиенти,

след 01 юли 2017 г. интернет страницата на „Евроинс-Здравно Осигуряване“ ЕАД https://www.euroins-zo.bg/ ще бъде закрита и входът към личното Ви здравно досие ще бъде достъпен от тук http://dosie.euroins.bg/login.html.

С уважение,
Петър Аврамов
Изпълнителен директор